Menu

Dlaczego Kościół nie zezwala na kapłaństwo kobiet

stlouisreview.com stlouisreview.com

Kapłaństwo kobiet to zagadnienie, które szczególnie w ostatnich latach często powraca w debacie publicznej dotyczącej modernizacji Kościoła i jego „przystosowania" do współczesnych realiów i trendów społeczno-politycznych. Przedstawiciele ruchów „postępowanych" starają się przekonywać, że w fakcie iż posługę kapłańską w Kościele Katolickim sprawują wyłącznie mężczyźni tkwi głęboka niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość ta zdaniem zwolenników tego stanowiska przejawia się właśnie m.in. w braku równego i wolnego dostępu wszystkich członków Kościoła do posługi kapłańskiej.

Stanowisko Kościoła Katolickiego w tej sprawie pozostaje natomiast niezmienne – kobiety nie mogą być wyświęcane na kapłanów. Przedstawiając argumentację w tym zakresie Kościół zawsze odwoływał się do dwóch fundamentalnych źródeł, na których opiera się jego nauka – do Pisma Świętego i Tradycji. W przypadku Biblii podstawowego argumentu w dyskusji zawsze dostarczał fakt, że w gronie dwunastu apostołów powołanych przez Jezusa nie było żadnej kobiety - Chrystus wybrał tych, których sam chciał (Mk 3,13-14, J 15,16). Podobnie żadna kobieta nie była obecna przy Ostatniej Wieczerzy, czyli przy wydarzeniu, podczas którego ustanowiony został sakrament kapłaństwa. W czasach głoszenia chrześcijaństwa Apostołowie na swoich współpracowników i następców wybierali również tylko mężczyzn. Nie należy również zapominać, że najważniejsza kobieta Pisma Świętego – Maryja otrzymała do wykonania misję i powołanie inne niż Apostołowie, nie otrzymując prawa do kapłaństwa urzędowego. Nie stanowiło to bynajmniej umniejszenia Jej roli czy roli kobiety, ale było raczej wskazaniem na inne niż w przypadku mężczyzn powołanie w życiu Kościoła.

Również tradycja Kościoła pokazuje, że na przestrzeni dwudziestu wieków nie było nigdy praktykowane wyświęcanie kobiet na kapłanów. Urząd Nauczycielski Kościoła potwierdza praktykę stosowaną w tym zakresie, podkreślając przez cały czas, że wykluczenie kobiet z kapłaństwa hierarchicznego jest zgodne z Bożym Planem. Równocześnie jednak Kościół z całą mocą podkreśla, że kobiety mimo iż nie mogą być włączone w kapłaństwo hierarchiczne, powołane są poprzez fakt sakramentu Chrztu Świętego do kapłaństwa powszechnego „Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo, wynikające ze chrztu, przez udział w posłaniu Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla, każdy zgodnie z własnym powołaniem" (Katechizm Kościoła Katolickiego 1546).

Kwestię kapłaństwa kobiet jednoznacznie rozstrzygnął Jan Paweł II w wydanym w 1994 r. Liście Apostolskim „Ordinatio Sacerdotalis" o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom. W tym krótkim dokumencie papież wyraźne odnosi się do zarzutów, jakoby brak udziału kobiet w kapłaństwie miał charakter jedynie „dyscyplinarny" i wynikał z nieuzasadnionych przesłanek. W pkt 4 Listu stwierdza, że „aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne". Poprzez niniejsze sformułowanie, powołując się na nieomylność papieża, Jan Paweł II definitywnie kończy rozważania o ewentualnym kapłaństwie kobiet, stwierdzając, że Kościół nie ma żadnej władzy do ustanawiania kobiet kapłanami. Nie rozwinięte zostało szerzej stwierdzenie dotyczące władzy, niemniej jednak łączone jest ono przede wszystkim z posłannictwem i wzorem danym przez Jezusa Chrystusa, którego wskazaniami, poprzez podjęte przez Niego wybory co do kapłanów należy się kierować. Z kolei w Liście Apostolskim „Mulieris Dignitatem" w pkt 26, papież zwraca uwagę, że „powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji usankcjonowanej ówczesnym prawodawstwem".

Kościół, odwołując się do Objawienia i Tradycji pozostaje niezmienny w zakresie kapłaństwa kobiet. Jakakolwiek ingerencja i zmiana aktualnego stanu rzeczy oznaczałaby wyjście poza własne uprawnienia i podważenie nauczania Chrystusa w przedmiotowym zakresie. Równocześnie Kościół wyraźnie zaznacza jak ważne jest zrozumienie tego naturalnego porządku, a także refleksja na tym, iż powołanie i rola kobiet w Planie Bożym dla Kościoła jest po prostu inna, niż powołanie i rola mężczyzn.

Powrót na górę

Watykan

Publicystyka

Czy wiesz ...

Encyklopedia

Europa

Społeczeństwo